Важно за клиентите, които подават коригиращи декларации!

Важно за клиентите, които подават коригиращи декларации:

При подаване на коригираща годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ/чл.92 от ЗКПО, в случаите, в които е подаден и коригиращ годишен отчет за дейността (ГОД), който поради забавена обработка на данните не е входиран в информационна система „Бизнес статистика“, може да се посочи входящият номер  на предходно подадения ГОД.

 

Важно за клиентите, които подават коригиращи декларации!
Към началото