Открита процедура „Извършване на услуги по абонаментно поддържане и ремонт на ОВК (отоплителни вентилационни и климатични) инсталации и климатизатори, включително доставка на резервни части, материали и консумативи за тях в административните сгради на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й, според зададените технически параметри на поръчката, в шест обособени позиции“

.

Най-новите: