Открита процедура „Техническо обслужване и/или ремонт на моторни превозни средства /МПС/, включително доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи (без годишен технически преглед и без пътна помощ)”, в четири обособени позиции“

.

Най-новите: