Открита процедура 00530-2018-0068 „Доставка на гориво за отопление – газьол за отопление, за нуждите на офис Габрово при ТД на НАП Велико Търново“

Към началото