Публично състезание „Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество /застраховка на сграда/, представляваща дълготраен материален актив /ДМА/, стопанисвана и използвана за административни нужди от ТД на НАП Пловдив, офис Хасково”

.

Публично състезание „Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество /застраховка на сграда/, представляваща дълготраен материален актив /ДМА/, стопанисвана и използвана за административни нужди от ТД на НАП Пловдив, офис Хасково”
Към началото