Публично състезание 00530-2018-0023 „Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество /застраховка на сграда/, представляваща дълготраен материален актив /ДМА/, стопанисвана и използвана за административни нужди от ТД на НАП Пловдив, офис Хасково”

 

 

Публично състезание 00530-2018-0023 „Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество /застраховка на сграда/, представляваща дълготраен материален актив /ДМА/, стопанисвана и използвана за административни нужди от ТД на НАП Пловдив, офис Хасково”
Към началото