Публично състезание 00530-2018-0073 „Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество (застраховка на сгради и движими вещи – дълготрайни материални активи /ДМА/) на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване: Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен”

Най-новите: