Новини

Последни новини от НАП, които пряко засягат Вашият бизнес.

Обява 9079768 “Абонаментно обслужване и ремонт на пожароизвестителни инсталации ( ПИИ ) за административните сгради на ТД на НАП Бургас в гр. Бургас и гр. Сливен“

 

 

Редица нередности са констатирани в пловдивски автошколи

Проверката е на Икономическа полиция, ГДНП, ОДМВР-Пловдив, ИААА и НАП

В три центъра за обучение на водачи на МПС, стопанисвани от две юридически лица, в Пловдив беше извършена съвместна проверка от служители на Икономическа полиция в Главната дирекция „Национална полиция“ и ОДМВР-Пловдив, Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ и НАП Пловдив.

При извършената проверка на един адрес, собственост на юридическото лице, стопанисващо две школи, е установено, че паричните преводи от курсистите към учебния център, се извършват предимно на ръка, като им се издават квитанции от друга автошкола. След снети подробни обяснения и извършена проверка от страна на НАП е взето решение да бъде затворен въпросният учебен център до отстраняване на пропуските.

При проверка на дружеството във втори обект е установено, че са налице несъответствия в касовата наличност, големи разминавания в реализираните обороти и оборотите, декларирани пред НАП в месечните Счетоводни декларации и годишните данъчни декларации. Констатирани бяха и други нередности по линия на ИА „АА“ и предстои налагане на актове за установени административни нарушения по отношение водене документация на курсистите в автошколата.

Работата по случая продължава за изясняване обстоятелствата, свързани с отчетността на школата.

Публично състезание 00530-2018-0073 „Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество (застраховка на сгради и движими вещи – дълготрайни материални активи /ДМА/) на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване: Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен”

Обява 9079720 „Доставка на външни гуми за служебните автомобили на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й“

Публично състезание 00530-2018-0074 „Абонаментно обслужване, текущ и авариен ремонт на системите за видеонаблюдение в административната сграда на ЦУ на НАП, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 52 и в частта от административна сграда, предоставена за управление на НАП /1-ви и 3-ти надпартерни етажи/, гр. София, ул. „Врабча” № 23. Поддръжка и ремонт на системата за контрол на достъп в административната сграда на ТД на НАП ГДО, находяща се в гр. София, ул. „Аксаков” № 29“

Договаряне без предварително обявление 00530-2018-0071 „Доставка на газ от газоразпределителни дружества монополисти за нуждите на ТД на НАП София в две обособени позиции: № 1: Доставка на газ за нуждите на ИРМ Ботевград към офис „София област“; № 2: Доставка на газ за нуждите на офис „Кюстендил“.“

„Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Национална агенция за приходите“ в две обособени позиции