Открита процедура 00530-2017-0070 „Доставка на гориво за отопление – газьол за отопление с включена транспортна такса за административните сгради на ТД на НАП Бургас, шифър по ЕКП 2133420010 или еквивалентен“

.

Открита процедура 00530-2017-0070 „Доставка на гориво за отопление – газьол за отопление с включена транспортна такса за административните сгради на ТД на НАП Бургас, шифър по ЕКП 2133420010 или еквивалентен“
Към началото