Публикуван е наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2017 г.

Към началото