Публично състезание 00530-2017-0101 „Извършване на консултантска услуга по смисъла на чл. 166 от ЗУТ при изпълнение на строителство, включващо проектиране и изграждане на аварийно стълбище и противоналягане в стълбищната клетка на сграда на НАП, находяща се на адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ №5Б“

 

Публично състезание 00530-2017-0101 „Извършване на консултантска услуга по смисъла на чл. 166 от ЗУТ при изпълнение на строителство, включващо проектиране и изграждане на аварийно стълбище и противоналягане в стълбищната клетка на сграда на НАП, находяща се на адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ №5Б“
Към началото