Услуги

Счетоводни услуги

 • Организиране на счетоводната отчетност по НСС и МСС, спрямо изискванията на клиента.
 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност.
 • Осчетоводяване на приходни и разходни документи, командировки, отчети от касов апарат, банкови сметки и поща и др.
 • Изготвяне и подаване на дневници по ЗДДС.
 • Осчетоводяване на складови наличности, производство, калкулация.
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите.
 • Финансов анализ на цялостната дейност.
 • Изготвяне на платежни документи към бюджета и други институции.
 • Годишно приключване и подаване на годишните финансови отчет пред НАП, Агенцията по вписвания, НСИ
 • Изготвяне и подаване на декларации по Интрастат.
 • Други дейности свързани със спецификата и изискванията на клиента.

ТРЗ и личен състав

 • Изготвяне и подаване трудови договори, заповеди за назначаване и освобождаване на служители и подаването им в НАП
 • Изготвяне на граждански договори и хонорарни сметки.
 • Оформяне на трудови книжки.
 • Издаване на служебни бележки, удостоверения и декларации.
 • Изготвяне на ведомости за заплати и фишове.
 • Изготвяне на платежни нареждания към НАП.
 • Изготвяне на и подаване на уведомления за дължимите осигурителни вноски към НАП.
 • Изготвяне и подаване на болнични.
 • Изчисляване на отпуски.

Регистрация на фирми и промяна на обстоятелства

 • Регистрация на фирми
 • Подготовка на всички видове документи изискуеми за откриване на фирма според българското законодатеслтво.
 • Проверка за име на фирмата.
 • Подаване на документите в Агенцията по вписванията.
 • Консултация относно правната форма на различните видове дружества (ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД) и целесъобразност спрямо нуждите на клиента.
 • Промяна на обстоятелства
 • Изготвяне на всички небоходими документи за промяна на вече декларирани обстоятелства към Агенцията по вписванията.
 • Покупко-продажба, промяна на съдружник, покупко продажба на дялове и т.н.

Счетоводни консултации

Всички видове консултации са безплатни за клиенти на абонаментен договор.

 • Предоставяне на всякакъв вид консултации, относно оптимизиране на дейността на фирмата, оптимизиране на разходите, оптимизиране на документооборота
 • Трудово правни консултации
 • Консултации за изменения в нормативната база
 • Данъчни консултации

Други услуги

 • On-line банкиране
 • Издаване на актуално състояние
 • Подаване на искания за издаване на докумети от НАП
 • Разработване и внедряване на софтуер по поръчка на клиента
 • Издаване на фактури
 • други
Към началото