Регистрация на фирми и промяна на обстоятелства

  • Регистрация на фирми
  • Подготовка на всички видове документи изискуеми за откриване на фирма според българското законодатеслтво.
  • Проверка за име на фирмата.
  • Подаване на документите в Агенцията по вписванията.
  • Консултация относно правната форма на различните видове дружества (ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД) и целесъобразност спрямо нуждите на клиента.
  • Промяна на обстоятелства
  • Изготвяне на всички небоходими документи за промяна на вече декларирани обстоятелства към Агенцията по вписванията.
  • Покупко-продажба, промяна на съдружник, покупко продажба на дялове и т.н.
Към началото