Счетоводни услуги

 • Организиране на счетоводната отчетност по НСС и МСС, спрямо изискванията на клиента.
 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност.
 • Осчетоводяване на приходни и разходни документи, командировки, отчети от касов апарат, банкови сметки и поща и др.
 • Изготвяне и подаване на дневници по ЗДДС.
 • Осчетоводяване на складови наличности, производство, калкулация.
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите.
 • Финансов анализ на цялостната дейност.
 • Изготвяне на платежни документи към бюджета и други институции.
 • Годишно приключване и подаване на годишните финансови отчет пред НАП, Агенцията по вписвания, НСИ
 • Изготвяне и подаване на декларации по Интрастат.
 • Други дейности свързани със спецификата и изискванията на клиента.
Към началото