ТРЗ и личен състав

  • Изготвяне и подаване трудови договори, заповеди за назначаване и освобождаване на служители и подаването им в НАП
  • Изготвяне на граждански договори и хонорарни сметки.
  • Оформяне на трудови книжки.
  • Издаване на служебни бележки, удостоверения и декларации.
  • Изготвяне на ведомости за заплати и фишове.
  • Изготвяне на платежни нареждания към НАП.
  • Изготвяне на и подаване на уведомления за дължимите осигурителни вноски към НАП.
  • Изготвяне и подаване на болнични.
  • Изчисляване на отпуски.
Към началото